BJZ Limburg topwerkgever

Bureau Jeugdzorg Limburg Is een Topwerkgever! In januari ontvingen ze dit predicaat van onderzoeksbureau de MonitorGroep. Eind 2021 heeft de MonitorGroep een medewerkersonderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat de tevredenheid van de medewerkers op vrijwel alle fronten sterk was toegenomen en nu hoger ligt dan gemiddeld in de sector.
Met een respons van 81% spraken veel medewerkers zich uit in het onderzoek. BJZ Limburg monitort de medewerkertevredenheid al meer dan tien jaar en tussen 2017 en 2021 stegen de resultaten opvallend, van een 6,7 tot een 7,4. Een forse stijging en in vergelijking met andere gecertificeerde instellingen (benchmark) is BJZ Limburg een koploper.  Als verse Topwerkgever schaart BJZ Limburg zich in een illustere rij van organisaties die deze onderscheiding kregen, zoals funda, Energiedirect, Slachtofferhulp Nederland, StayOkay en IT-bedrijf LinkIt.    

Medewerkersonderzoek: positieve bevestiging

Blij verrast met de positieve bevestiging: dat is de eerste reactie van HR Adviseur Marco Swiech op de resultaten uit het medewerkersonderzoek: ‘Ik ben sinds 2020 in dienst bij BJZ Limburg en voor mijn eigen gevoel nog altijd redelijk nieuw. Vanaf het begin heb ik vooral heel veel positieve ervaringen. Ik ben blij dat mijn gevoel met de resultaten van dit onderzoek bevestigd is.’ Wie al langer bij de organisatie werkt, weet dat er ook andere tijden zijn geweest. De stelselwijziging in de jeugdzorg (transitie) bracht voor BJZ Limburg grote uitdagingen met zich mee op het gebied van financiering en krimp in het personeelsbestand. Manager HRM Diana de Serière vertelt: ‘De vorige meting was een heel andere situatie, maar sinds die tijd is er heel veel opgepakt en ondernomen. Echt op alle fronten. Vanuit een integrale uitvoering van het HRM instrumentarium. Immers niet één instrument werkt, wel een gezamenlijke aanpak op basis van: vertrouwen, verbinden, samenwerking, vitaliteit, erkenning, (collegiale) ondersteuning, vormen van kleinere teams… En we deden dat op consistente en congruente wijze. Dat werpt nu zijn vruchten af’.

Ruimte geven binnen de visie

Het werken aan werkgeluk was bij BJZ Limburg geen aanpak van grootse projectplannen en blauwdrukken. Wel was het een aanpak van ruimte geven binnen een visie. De hoge resultaten in het medewerkersonderzoek worden ook gezien als een lange termijneffect van veranderingen in de organisatie en verbeterideeën vanuit de werkvloer. Bestuurder Nico Plitscher vertelt: ‘In 2017-2018 hebben we echt gekozen voor het principe van horizontaal organiseren, professionaliseren en dat omarmen. En hoe we daar kwamen? Een chaostheorie zou ik het niet noemen, maar het was vooral een manier van ruimte geven. Mensen zitten al snel gevangen in hun keurslijven met alle structureringsdrang die je overal ziet. De basis moet zijn: iedereen die werkt voor BJZ Limburg gaat voor de jongeren, zij staan voorop. Als medewerkers ideeën hebben ter verbetering van het werk of de dienstverlening, moeten die de ruimte krijgen. Deze ideeën hoeven dan niet tot in de puntjes uitgedacht te zijn. Met elkaar houden we wel in de gaten dat ze doelgericht zijn.’

BJZ Limburg is Topwerkgever en ontving onlangs het certificaat Topwerkgever van de MonitorGroep.

Cultuur: Hoge stijgingen

Vooral het thema organisatiecultuur laat grote stijgingen in tevredenheid zien. Het onderling vertrouwen is groot, een fout wordt gezien als een kans voor verbetering en medewerkers spreken elkaar steeds meer aan op afspraken en gedrag. Maar hoe werk je aan zo’n positieve organisatiecultuur? Diana de Serière vertelt hierover: ‘Eigenaarschap, waarbij onze cliënten centraal staan, zit overal en wordt door iedereen ervaren en beleefd. Onze bestuurder heeft daar ook de context voor geschapen. Maar het ging heus niet allemaal van een leien dakje. In spannende tijden bleef onze bestuurder de visie uitdragen. Dat werd gevolgd door de leidinggevenden en de consistentie bracht vertrouwen. In de praktijk ben je nog wel eens geneigd om dan een andere koers te gaan varen. Wij noemen dat oud gedrag: gedrag dat je altijd zo hebt gedaan. Elkaar daarop alert houden, blijven leren en elkaar aanspreken hielp daarbij. Marco Swiech vult aan: ‘het begint met het principe van “practice what you preach”, je moet als organisatie transparant zijn, open staan voor feedback en het goede voorbeeld geven.’

Luisteren naar de medewerkers

De benadering bij BJZ Limburg is zeker niet top-down. De bestuurder heeft een visie en er is een MT, maar daaromheen zijn er de regiomanagers, het middenkader, OR en HR die goed in verbinding staan met de professionals. Geluiden uit de organisatie worden goed opgevangen. Er is nauw contact met het middenkader en met de regiomanagers. Marco Swiech illustreert: ‘Ik vind dat we heel open zijn. Alles wat in het MT wordt besproken, kunnen de managers ook delen met de medewerkers. Alles wordt uitgewerkt. Heel transparant. We doen ons best iedereen zorgvuldig in alles mee te nemen. Zo geven we sinds de coronacrisis bijvoorbeeld ook na iedere persconferentie een corona-update: wat betekent de boodschap van het kabinet nu specifiek voor onze medewerkers.’ Diana de Serière vult aan: ‘En collega’s op het Centraal Bureau in Roermond zijn toegankelijk. Je kunt altijd binnenstappen als je wat wilt weten. En wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen zich veilig voelen om dingen met elkaar te delen. Er is een heel goed vertrouwen tussen de medewerkers en veel openheid om over dingen te praten.’ 

Vrijheid in gebondenheid

Professionals bij BJZ Limburg zijn heel positief over hun professionele autonomie in het werk. Hoe kun je de ruimte geven in een sector waar eigenlijk geen ruimte is voor fouten? BJZ Limburg besteedt veel aandacht aan professionele ontwikkeling. De mensen zijn goed opgeleid en gecombineerd met multidisciplinaire oordeelsvorming (voor belangrijke beslissingen of complexe casuïstiek wordt overlegd tussen verschillende disciplines) mag je erop vertrouwen dat professionals de goede keuzes maken in het werk. De autonomie is gebouwd op vertrouwen geven en krijgen. ‘Vertrouwen groeit door dingen te doen en te merken dat het goed gaat. Ik heb vertrouwen in mijzelf en de mensen om mij heen vertrouwen mij. Dan groeit het zelfvertrouwen. Leren is dus belangrijk.’, licht Nico Plitscher toe. Er is een BJZ Academy opgericht met een breed aanbod van trainingen waarmee medewerkers hun kennis uitbreiden. Daarnaast is de organisatie zo ingericht dat de medewerkers voldoende inhoudelijk kunnen overleggen en dat bij een eventuele klachtsituatie steun vanuit de organisatie goed is georganiseerd. Diana de Serière: ‘Je ziet als je vertrouwen geeft, dat er ook verantwoordelijkheid wordt genomen.’

Geen projectplan ‘werkplezier’

Er was bij BJZ Limburg dus geen projectplan voor het werken aan tevredenheid. Door de manier waarop BJZ Limburg vertrouwen en ruimte gaf aan de teams, zijn er de afgelopen jaren veel ideeën en verbetersuggesties vanuit de werkvloer opgepakt. Dat waren initiatieven op het gebied van verbinden, samenwerken, vitaliteit, erkenning en ondersteuning. Om wat voorbeelden te noemen: aanpak werkdruk, experimenteerruimte, een preventiegroep, een menukaart op vitaliteit, een nieuw verzuimbeleid en een geactualiseerd B&O (beoordelen en ontwikkelen) beleid waarin met name aandacht is voor het ‘fit zijn voor de job’. De initiatieven zijn in verschillende samenstellingen georganiseerd.

Juniorenproject

Één van de ideeën die zijn uitgewerkt is het juniorenproject. Dit was een proactief antwoord op zaken als verzuim, een hoge caseload en krapte op de arbeidsmarkt, zonder dat je een heel project optuigt vanuit het denken. De oplossing werd gezocht in schoolverlaters (waaronder ook ex-stagiaires) en zij-instromers. Junioren krijgen een opleidingstraject van circa 6 maanden waarin ze intensief begeleid en ondersteund worden in het werken als jeugdbeschermer, waarna ze kunnen doorstromen naar een team en volledig zelfstandig aan de slag gaan. Het project groeide uit tot iets heel positiefs en inmiddels zijn er verschillende professionaliseringsslagen gemaakt. HR Adviseur Marlies Roijakkers vertelt: ‘We begonnen in Zuid Limburg, vervolgens trok het project door naar Noord-Midden en nu doen we het in heel Limburg. Veel collega’s zijn vervolgens aangehaakt bij het project om die professionaliseringsslagen mee vorm te geven. We zitten nu op het punt dat we het niet meer zien als een project, maar dat we het integreren in het vaste beleid. Een mooi voorbeeld van een project dat, gedragen door medewerkers, ontzettend veel verbetering heeft ingezet.’

Is BJZ Limburg nu af?

En nee, nu BJZ Limburg Topwerkgever is, is de organisatie niet ‘af’. Want ook in een heel positief rapport van het medewerkersonderzoek blijven dingen die beter kunnen. Voor de komende tijd zijn de pijlen gericht op werkdruk en arbeidsvoorwaarden. Tot slot vult Marlies Roijakkers nog eens de essentie aan van waar het eigenlijk om gaat: ‘We blijven luisteren naar wat medewerkers aangeven. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn, maar je moet luisteren en open blijven naar elkaar. Daarop wil ik blijven inzetten.’

V.l.n.r. Marco Swiech, Diana de Serière, Marlies Roijakkers

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten.

Organisaties die in het medewerkersonderzoek aantonen dat zij excellent presteren op het gebied van werkgeluk en tevredenheid.

Uit de resultaten uit het medewerkersonderzoek 2021 is gebleken dat deze organisatie een Topwerkgever is.

Februari 2022, MonitorGroep

Meer lezen