Anonimiteit

Het belangrijkste in het kort: 

 • Jouw anonimiteit is belangrijk voor ons, daarom zijn onze onderzoeken anoniem. Dat hebben we vastgelegd bij het Data & Insights Network (D∈ voorheen de MOA genoemd).
 • In de meeste onderzoeken wordt niet om persoonlijke informatie gevraagd.
 • We vragen alleen om zaken die voor het onderzoek relevant zijn.
 • Soms werken we met e-mailadressen zodat we je een link naar de vragenlijst kunnen sturen. De e-mailadressen gebruiken we alleen tijdens het onderzoek en worden daarna vernietigd.
 • Ja maar… waarom krijg ik dan wel een persoonlijke herinnering? We willen mensen niet onnodig lastig vallen. Daarom houdt ons systeem bij óf er via een e-mailadres een vragenlijst is binnengekomen. Wanneer dit niet het geval is verstuurt het systeem automatisch een herinnering. De antwoorden en het e-mailadres worden echter in aparte bestanden bewaard. We mogen zelfs niet melden aan de opdrachtgever óf een persoon wel of niet heeft deelgenomen aan een onderzoek.
 • We verstrekken nooit herleidbare informatie aan wie dan ook, dus ook niet aan een opdrachtgever of je werkgever. Ook dat is door D&IN vastgelegd.
 • Resultaten van een onderzoek verstrekken we nooit aan derden, alleen aan de opdrachtgever.
 • Bestanden met onderzoeksresultaten zijn altijd voorzien van een beveiliging. Als we een rapport opsturen, laten we via een ander medium weten wat de code is (multi-channel).

Wat doen we alleen met jouw toestemming?

 • Bij sommige onderzoeken is het mogelijk om een persoonlijk rapport te ontvangen, bijvoorbeeld over je werkgeluk, sterke punten, persoonlijkheidskenmerken of feedback. In dat geval vragen we om je (privé) e-mailadres zodat we daar je persoonlijke rapport heen kunnen sturen. Deze informatie wordt in afzonderlijke bestanden en met een wachtwoord bij ons opgeslagen.
 • In een klantenonderzoek vragen we soms of een klant zijn/haar naam bij een opmerking of suggestie in het onderzoek vermeld wil hebben. Dat kan namelijk handig zijn. In dat geval vragen we nadrukkelijk om toestemming en kan de deelnemer zelf kiezen.
 • Open vragen geven we soms letterlijk weer in een bijlage. Gewoon omdat het vaak hele nuttige informatie bevat.
  Als we dat doen, vermelden we dat duidelijk in het onderzoek en vragen we om je akkoord. En zelfs dan lezen we alle open vragen door en controleren we of er niet toevallig iets herleidbaars in staat. Een voorbeeld: “Ik werk hier nu twee jaar en heb het prima naar m’n zin.”. Dat is leuk om te horen, en toch passen we dit aan naar: “Ik […] heb het prima naar m’n zin.”
 • Soms vragen we in welke afdeling je werkt én hoe lang je al in de organisatie werkt. “Ja maar… ik ben de enige die twee jaar op de afdeling werkt! Dan zien ze dat toch?” We begrijpen je vraag, maar die twee dingen worden niet aan elkaar gekoppeld. We geven de gemiddelde resultaten per afdeling weer (alleen bij 7 of meer deelnemers). Los daarvan maken we een analyse van mensen die ergens kort of lang werken. Alleen de gemiddelde uitkomst zal dus gerapporteerd worden en de gegevens zullen in aparte rapporten gebruikt worden.

Je hebt altijd het recht...

 • … om bestanden bij ons in te zien en te controleren. Je mag altijd binnenkomen, maar neem dan wel een ID mee.

Onze officiële verklaring

De informatie die je binnen een onderzoek geeft, wordt bij de MonitorGroep opgeslagen. De MonitorGroep draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De organisatie krijgt alleen de beschikking over algemene resultaten en niet over persoonlijke antwoorden.

De MonitorGroep garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De MonitorGroep is lid van Data&Insights Network en houdt zich aan de gedragscode ter bescherming van de privacy en de internationale code voor het marktonderzoek. Deze is in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR. Onderzoeksgegevens zijn niet herleidbaar tot individuen en worden niet gedeeld met derden. Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen.

Veelgestelde vragen

Bij onze online vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van een SSL-verbinding. Alle online data worden opgeslagen in ‘Class A datacenters’ met uitgebreide fysieke beveiliging. De datahosters worden regelmatig op de beveiliging gecontroleerd (audits). Om de online data te kunnen benaderen is een twee-staps verificatie vereist. Voor de verwerking van gegevens worden bestanden gedownload op onze lokale server. De lokale dataserver bevindt zich in een afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor medewerkers van de MonitorGroep. Het gebouw waarin de server zich bevindt wordt buiten kantoortijden beveiligd met een alarmsysteem en cameratoezicht. Gegevens worden minimaal twee jaar opgeslagen en kunnen worden gebruikt bij een herhalingsonderzoek. Opgeslagen bestanden worden voorzien van een beveiligingscode. De beveiligingscode is alleen bekend bij medewerkers van de MonitorGroep. Na de gegevensverwerking worden de onderzoeksdata gescheiden van eventuele persoonlijke informatie.

De informatie die je binnen het onderzoek geeft, wordt bij de MonitorGroep opgeslagen. De MonitorGroep draagt er zorg voor dat deze persoonlijke gegevens nergens anders terecht komen. De organisatie krijgt alleen beschikking over algemene resultaten en niet over persoonlijke antwoorden.

Nee. Jouw organisatie kan alleen zien door hoeveel personen de vragenlijst in totaal is ingevuld. De software waarmee de MonitorGroep werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer je de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.

Nee. Als MonitorGroep willen wij niet dat informatie in de rapporten herleidbaar is tot één of enkele personen. Om de anonimiteit te waarborgen, worden alleen volledige groepsrapporten gemaakt voor groepen vanaf 7 deelnemers (een toelichting ziet u in de vraag hierna). Terug naar het voorbeeld: we verzorgen hier dus geen rapport over alle administratief medewerkers, omdat het hier enkel om 1 administratief medewerker gaat. Zijn er binnen de afdeling 7 administratief medewerkers? Dan kunnen we hier wel een groepsrapport voor verzorgen.

Nee. De MonitorGroep verzorgt alleen volledige rapporten voor groepen van 7 of meer personen. Voor kleinere groepen (3 t/m 6 deelnemers) geven we alleen een samenvatting met de belangrijkste punten, zonder percentages. Dit maakt het ook voor kleine groepen mogelijk om aan de slag te gaan met de resultaten, terwijl de anonimiteit van medewerkers gewaarborgd blijft.

Nee. De MonitorGroep leest alle antwoorden na om te kijken of er geen verwijzingen naar personen in staan. Als dit het geval is, anonimiseren wij het antwoord zodat het niet herleidbaar is naar een persoon.

Sinds er online onderzoek is, worden resultaten altijd via een provider getransporteerd en opgeslagen. Wij hebben bewust gekozen voor een provider die ook lid is van Esomar en die zich dus houdt aan de reglementen van de Europese onderzoeksbranche. Je kunt er daarom op vertrouwen dat jouw antwoorden bij ons veilig zijn.