Resultaten
anonimiteit onderzoek over ons

Resultaten interpreteren

Wanneer is een verschil groot?

Met significant wordt bedoeld: niet toevallig, ofwel buiten de statistisch verklaarbare marges. Of een verschil statistisch significant is hangt af van de grootte van de groepen en van de spreiding in de antwoorden. We geven enkele vuistregels:

  1. Een verschil kan groot zijn en toch niet statistisch significant*. U bepaalt ook zelf hoe belangrijk een verschil is.
  2. 5% verschil tussen twee groepen (bijvoorbeeld groep A: 70% mee eens, groep B: 65% mee eens) is meestal niet significant.
  3. Een verschil van 20% tussen twee groepen (bijvoorbeeld groep A: 70% mee eens, groep B: 50% mee eens) is in de meeste gevallen wel significant.
  4. Bij groepen kleiner dan 25 personen is het zonder aanvullende informatie niet zonder meer te zeggen of een verschil significant is en moet u voorzichtig zijn met uitspraken hierover.
  5. Bij het (rapport)cijfer voor algemene tevredenheid zijn verschillen tussen sectoren of bedrijven zichtbaar. Toch ligt het cijfer bij grofweg 60% van de organisaties tussen een 6,5 en een 7,5. Alleen bij een cijfer hoger dan 9 of lager dan 5 is de kans groot dat dit significant afwijkt van het gemiddelde.
  6. Verschillen moet u altijd relateren aan de hoogte. Tussen 90% en 80% tevreden kan een significant verschil zitten, maar in beide gevallen is een ruime meerderheid tevreden.

Is een verschil significant?

In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot een verschil tussen twee groepen moet zijn om te spreken van een significant verschil. Hieruit kun je grofweg aflezen bij welke groepsgrootte een procentueel verschil significant is.

Een voorbeeld

U wilt twee afdelingen vergelijken op een stelling uit de vragenlijst. In de afdeling ‘Ontwikkeling’ werken 40 personen en 70% van hen is het met de stelling eens. In de afdeling Productie (50 personen) ligt dit op 60%. U kijkt dan in de rij ‘Kleine groepen’ en in de kolom ‘75/25’ (want de percentages die u vindt liggen in de orde van grootte van 75% mee eens, 25% oneens). U ziet dan dat minstens een verschil van 17,5% nodig is om te spreken van een significant verschil. De gevonden 10% verschil is dus niet significant.