Kwalitatieve verdieping

Verdieping op de resultaten uit het medewerkersonderzoek

Een aanvulling op de kwantitatieve resultaten

In de meeste medewerkersonderzoeken worden open vragen voorgelegd aan de medewerkers. Hierin geven medewerkers in tekst een toelichting of verdieping over een bepaalde vraag of thema. Het rapport bevat dan een samenvatting van de gegeven antwoorden. Dit geeft een kwalitatieve aanvulling op de cijfermatige resultaten. Sommige organisaties hebben na het onderzoekbehoefte aan aanvullende verdieping. In dat geval kan een kwalitatieve aanvulling in de vorm van diepte-interviews of focusgroepen waardevol zijn. 

Voordelen: 

  • Het biedt diepgaand begrip van de ervaringen, emoties en perspectieven binnen de organisatie. 
  • Inzoomen op individuele verhalen en contexten, biedt meer holistische inzichten. 
  • Het biedt de kans om specifieke resultaten uit het kwalitatieve deel een bredere context te geven.
 

Methoden voor kwalitatieve verdieping

1. Kwalitatieve input vanuit de open vragen​

Het gebruik van open vragen in het medewerkersonderzoek biedt medewerkers de mogelijkheid om ervaringen gedetailleerd te delen. Voor de meeste medewerkerkersonderzoeken geldt dat hierin open vragen worden opgenomen. Het resultaat is een samenvatting van de gegeven antwoorden én een (geanonimiseerd) toelichtingenrapport ter verdieping.

2. Diepte-interviews ​

Na afloop van het medewerkersonderzoek kunnen we over specifieke thema's verder praten in de vorm van diepte-interviews. Onze onderzoekers gaan één-op-één gesprekken aan met (enkele van de) medewerkers, waarin hij/zij wordt uitgenodigd om de beleving en ervaringen uitgebreider te delen. Het resultaat is een samenvatting van de uitkomsten uit de diepte-interviews. Duur interview: 45 minuten Locatie: Online of op locatie

3. Focusgroepen ​

Een focusgroep kun je zien als een gestructureerde, informele bijeenkomst waarin een klein aantal medewerkers (4-8) onder begeleiding van een facilitator samenkomen om wat dieper verder te praten over specifieke thema's in het medewerkersonderzoek. Deze bijeenkomsten draaien om openheid, interactie en het delen van diverse standpunten. Onze facilitator introduceert het onderwerp, stelt vragen en moedigt de deelnemers aan om vrijuit te praten. Het doel is niet alleen om informatie te verzamelen, maar ook om inzicht te krijgen in de diverse meningen, percepties en ervaringen van de groepsleden over het onderwerp. Indien gewenst, kunnen we deelnemers aan de focusgroep een mogelijkheid bieden om later individueel verder te praten, mocht dit voor het thema gewenst zijn. Duur focusgroep: 90 minuten Locatie: Op locatie

4. Verbeterworkshop

Hier komen een kwalitatieve verdieping én start met verbeteracties samen. In deze workshop nodigen we medewerkers uit om mee te denken over verbeteracties op thema's die daarvoor in aanmerking komen. In de brainstormronde waarmee we van start gaan, kunnen medewerkers verdiepend inzicht geven in hoe ze een specifiek thema ervaren. In de ronde erna gaan ze aan de slag met het bedenken van een verbeterplan.

Facilitators/gespreksleiders

Voor het verzorgen van de gesprekken, hebben we een aantal ervaren gespreksleiders beschikbaar. Zij zijn vertrouwd in het houden van interviews en faciliteren van gesprekken. Ook hebben ze ervaring met gesprekken over aspecten van werkgeluk, werkdruk en aspecten in de organisatiecultuur zoals openheid, vertrouwen en psychologische veiligheid. 

Tanja Groenewegen

Vertrouwenspersoon

Dick Speelpenning
Kwalitatief onderzoeker

Daphne Analbers
Psycholoog

medewerkersonderzoek werkgelukonderzoek monitorgroep

Juul van den Boomen

Trainer, gespreksleider

Arie Pieter Veldhoen
Psycholoog

Praktische punten

Anonimiteit

Nét als in het brede medewerkersonderzoek, vinden we het belangrijk ook voor medewerkers die deelnemen aan de kwalitatieve verdieping, de anonimiteit is gewaarborgd. Voor wat betreft de invullers van de open vragen en de diepte – interviews is dit volledig te realiseren.

Voor de focusgroepen en workshops is dit slechts tot op zekere hoogte te realiseren omdat meerdere medewerkers hier gelijktijdig aan deelnemen. Voor deze bijeenkomsten scheppen we een veilige omgeving en bespreken we gedragsafspraken rondom anonimiteit en veiligheid. In de verslaglegging zijn de resultaten wel anoniem weergegeven.  

Locatie

De gesprekken kunnen we zowel online als op locatie verzorgen. Voor het gevoel van openheid, veiligheid en anonimiteit is het belangrijk dat de gesprekken op een neutrale, afgezonderde ruimte (binnen de organisatie of elders) kunnen plaatsvinden. 

Deelnemers selecteren

Gebruikelijk is dat niet alle medewerkers deelnemen aan diepte interviews en focusgroepen. Wij gaan zorgvuldig om met het selecteren/uitnodigen van de deelnemers. Hiervoor zijn verschillende opties, zoals:

  • Een vraag opnemen in het medewerkersonderzoek of medewerkers open staan voor een verdiepend gesprek
  • We nodigen een zorgvuldig gekozen afspiegeling van de populatie medewerkers uit: lang in dienst/kort in dienst, verschillende afdelingen etc.